Björn Berg

Björn Berg, vd Ngenic

Ngenics vd Björn Berg kommer att tala under Fastighetsenergi den 25 april.

Varför behöver vi kraftsamla och driva diskussionen kring energieffektivisering av fastigheter?
Hela energiomställningen bygger på att vi måste göra ALLT, ny produktion, ökad kapacitet i distributionsnäten, och energieffektivisera. Den snabbaste åtgärden är energieffektivisering då andra saker tar tid, vilket är viktigt för att påbörja omställningen direkt. Sen är det direkt lönsamt samhällsekonomiskt att använda den energi vi har mer effektivt. Och lönsamt för fastighetsägaren.

Vad är ditt viktigaste budskap till målgrupperna på konferensen?
Energieffektivisering är inte BARA att förbruka mindre energi. Det är också att förbruka rätt sorts energi vid rätt tillfälle. Dvs nyttja näten mer när det finns ledig kapacitet och använda mer energi när det finns tillgång på billig förnybar energi. Det driver omställningen till ett fossilfritt energisystem snabbare.

 ngenic